Roráty - Pallotíni Michalovce

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
ul. V. Clementisa 5
071 01 Michalovce
tel.: 0910 595 377
michalovcesac@gmail.com
Pallotíni
spoločnosť katolíckeho apoštolátu
komunita Michalovce
Prejsť na obsah

Roráty

Archív

Pre advent typickým, dnes po dlhých rokoch zabudnutia postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Pôvod rorátnych omší môžeme hľadať v dobe vlády Karla IV., ktorý zaviedol celoročnú prax votívnych omší k Panne Márii. K týmto omšiam sa pripojila tradícia liturgického spevu.
Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša:
Rorate caeli desuper. Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru onoho času očakávania. Rorátne sv. omše sa slávia každý deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Nakoľko to liturgia dovoľuje, slávi sa formulár sv. omše o Panne Márii a kňaz používa biele rúcho. V prvých slovách rorátnej svätej omše týchto dní je tajomstvo Adventu ba celej ľudskej existencie zhrnuté do dvoch veršov. Postačí jediný okamih pozornosti, aby tieto slová prenikli nielen do ucha, ale aj do duše:

Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:
aperiatur terra, et germinet Salvatorem
Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého;
Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)

Príchod Krista, ktorý túžobne očakávame, má tri podoby. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Druhý príchod Krista sa deje v našich srdciach najmä prijímaním Eucharistie a cez túto prípravu našich sŕdc sa máme pripraviť aj na našu večnú vlasť a na príchod Krista ako Ženícha a Sudcu po našej smrti a pri Poslednom súde. Advent teda hlása príchod Krista včera, dnes a zajtra. Včera ako Dieťaťa v jasliach, dnes skrytého v chlebe a zajtra v naplnení ako nášho Ženícha a Sudcu.

Počas adventu okrem večerných sv. omši budú rorátne sv. omše o 6.00 ráno. Tieto sv. omše budú každý deň, okrem soboty a nedele. Prvá rorátna sv. omša bude zajtra, v pondelok 1. decembra.
Tým, že tieto sväté omše sa začínajú potme, je dobre doniesť si so sebou lampáš, ktorý je medzi iným aj symbolom nás kresťanov, ktorí vo tme hriechu máme byť povzbudením a prinášať svetlo okolitému svetu. Počas spevu Glória sa rozsvietia v kostole svetlá, čo nám má pripomínať, že Panna Mária nám prináša to jedinečné svetlo – Ježiša Krista, ktorý ma v našich životoch zahnať tmu hriechu a priniesť nám novú nádej.
2013 - 2023 Pallotíni Michalovce
TOPlist
Návrat na obsah